HUSOC 13th 17-18 กันยายน 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

พลังแห่งนวัตกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( Innovation Powered by Humanities and Social Sciences)

สถานที่จัดงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักการและเหตุผล
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เริ่มต้นขึ้นจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ในขณะนั้นมีสมาชิกเพียง 6 สถาบัน แต่มาบัดนี้ เครือข่ายฯ ได้ขยายกรอบความร่วมมือจนมีสมาชิกในปัจจุบันเกือบ 30 คณะวิชา เพื่อร่วมมือกันจัดกิจกรรมที่สำคัญทางวิชาการ คือ การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ-วิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานระดับชาติหรือนานาชาติปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความเข้มแข็งและก้าวหน้าด้านวิชาการยิ่งขึ้น

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด พลังแห่งนวัตกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Innovation Powered by Humanities and Social Sciences) ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับเป็นสถาบันการศึกษาในการทำหน้าที่เจ้าภาพจัดงาน โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์ความรู้ของศาสตร์ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ผนวกกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเป็นเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างไม่แพ้ศาสตร์ในสาขาอื่น ๆ

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน นอกจากนี้จะมีการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมไปยังสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ในประเทศไทยผ่านเว็บไซต์ โปสเตอร์ จดหมาย และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานหลักหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสานต่อความแข็งแกร่งด้านวิชาการ-วิจัยในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่องสู่ระดับสากลต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รับรู้/ตระหนักถึงความสำคัญขององค์ความรู้ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ช่วยขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจทั้งในบริบทของประเทศไทยและนานาชาติ
2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้นำเสนอผลงานทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ทางวิชาการในศาสตร์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษา ทั่วประเทศ
4. เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยในด้านบทบาทผู้นำในการเผยแพร่ความก้าวหน้าของงานสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทของการเป็นพลังนวัตกรรมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ-วิจัยของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ได้องค์ความรู้ในศาสตร์ของสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปพัฒนา ต่อยอด หรือประยุกต์ในการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป
3. คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปตระหนักรู้ถึงความก้าวหน้าและความสำคัญในงานวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์